วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

มารยาทที่น่ารัก

     ไม่ว่าใครก็ตามต่างก็ต้องการเป็นคนน่ารัก หรือต้องการให้ผู้อื่นกล่าวชมว่าเป็นคนน่ารัก ความน่ารักในที่นี้มิได้เกิดจากการมีรูปร่างน่าตาดี แต่ความน่ารักจะเกิดจากการมีมารยาท (กิริยา-วาจา) ที่สุภาพเรียบร้อย ประพฤติปฎิบัติตนถูกต้องเหมาะสมตามโอกาสอันควร
     มารยาทต่าง ๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ถ้าเราสามารถปฏิบัติตามได้แล้ว เชื่อแน่ว่าเราจะเป็นคนน่ารัก และบุคคลอื่นก็อยากที่จะคบหาสมาคมด้วย
 

มารยาทในการพูด ควรปฎิบัติดังนี้

       1. เจรจาด้วยถ้วยคำและน้ำเสียงที่สุภาพ ไม่กล่าวคำหยาบ การพูดควรมีหางเสียง ครับ หรือ ค่ะ  เช่น ไม่ทราบครับ ไม่ทราบค่ะ ขออนุญาตครับ ขออนุญาตค่ะ เป็นต้น

       2. ใช้คำ "ขอบคุณ" หรือ "ขอบพระคุณ" และ "ขอโทษ" หรือ "ขอประทานโทษ" ให้ติดเป็นนิสัย

       3. ไม่พูดเสียงดังจนเกินควรหรือตะโกน

       4. ไม่แย่งกันพูด เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้พูดบ้าง และในขณะเดียวกันต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย

       5. ใช้ท่าทางประกอบการพูดให้เหมาะสม อย่ายกมือขวักไขว่หรือแสดงท่าทางประกอบตลอดเวลา ในขณะที่พูดต้องควบคุมกิริยาและอารมณ์ให้เหมาะสม

       6. ทักทายปราศัยกับผู้ที่คุ้ยเคยรู้จัก หรือยิ้มให้ผู้ที่เคยพบเห็นมาก่อน

มารยาทภายในโรงเรียน และภายในห้องเรียน นักเรียนควรปฏิบัติ ดังนี้


     1. เมื่อเดินผ่านครู อาจารย์ ควรก้มศีรษะและหลังให้อยู่ในลักษณะที่สุภาพเรียบร้อย


     2. เมื่อเดินสวนทางกับครู อาจารย์ ควรทำความเคารพ ด้วยการไหว้ คำนับ หรือหยุดยืนตรง ไม่ว่าครู อาจารย์ท่านนั้นจะสอนนักเรียนหรือไม่ก็ตาม

     3. ขณะที่ครูกำลังสอนอยู่ ไม่พูดสอดแทรกและพูดล้อเลียน ถ้าต้องการจะถามสิ่งที่สงสัย ควรรอให้ครูหยุดพูดหรือหยุดสอนก่อน แล้วจึงขออนุญาตหรือยกมือขึ้น เมื่อครูอนุญาตจึงถามในสิ่งที่ตนสงสัยหรือไม่เข้าใจนั้น ๆ


     4. ในขณะที่กำลังเรียนวิชาหนึ่งวิชาใด ไม่นำเอาวิชาอื่น ๆ หรือหนังสือประเภทอื่นขึ้นมาอ่าน และไม่ทำกิจกรรมใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาที่กำลังเรียนทั้งสิ้น


     5. ไม่รับประทานอาหารหรือขนมภายในห้องเรียน หรือแอบรับประทานในขณะที่ครูกำลังสอน


     6. ไม่พูดคุยหยอกล้อ หรือเล่นกับเพื่อนในขณะที่ครูกำลังสอน


     7. ขณะที่นักเรียนกำลังเล่นกันหรือเดินมาเป็นกลุ่ม เมื่อครู อาจารย์ เดินผ่านมา นักเรียนควรหลีกทางให้


     8. ถ้านักเรียนเห็นครู อาจารย์กำลังถือสิ่งของ หรือทำงานบางสิ่งที่นักเรียนพอจะช่วยได้ ควรเอ่ยปากรับอาสาช่วยเหลือทันที

มารยาทในการเข้าพบผู้ใหญ่ ควรปฏิบัติดังนี้
    
1. ขออนุญาตก่อนที่จะเข้าพบ

     2. ควรทำความเคารพ  ทั้งขณะที่เข้าพบและลากลับ


     3. ไม่รบกวนเวลาของผู้ที่เราเข้าพบ นานเกินความจำเป็น


     4. ปฎิบัติตนต่อผู้ใหญ่ที่เราเข้าพบ  ด้วยความสุภาพอ่อนน้อม


     5. ระมัดระวังกิริยามารยาทในขณะที่สนทนากับผู้ใหญ่ เช่น นั่งหรือยืนตัวตรง ไม่โยกตัว ไม่เอามือล้วงกระเป๋า ไม่นั่งไขว้ขา ไม่ยืนใกล้โต๊ะทำงานหรือใกล้ตัวผู้ใหญ่มากเกินไป

         การแสดงกิริยามารยาทที่ถูกต้องเหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ  จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติมีบุคลิกภาพที่ดีงาม น่ารัก น่าชม ควรแก่การยกย่องจากคนในสังคม  ดังนั้นขอให้เพื่อน ๆ รักษาความดีและปฏิบัติตามมารยาทไทยที่ดีงามด้วยนะคะ

ค่าของคนอยู่หนใด
      ค่าของคน อยู่หนใดใครรู้บ้าง
ใช่รูปร่างโสภาก็หาไม่
ใช่เสื้อผ้างามหรูดูวิไล
ใช่บ้านใหญ่หรือสินทรัพย์นับอนันต์
      แต่อยู่ที่จรรยามารยาท
จิตสะอาดผ่องใสไม่แปรผัน
เพียรกระทำแต่กรรมดีทุกวี่วัน
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานไว้ให้ชมเอย...


http://study.eduzones.com/middleschool/

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

วันสันติภาพสากล 2554              โรงเรียนสาธิตจุฬากรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล 2554 วันที่ 21 กันยายน 2554 ช่วงเช้าหลังเคารพธงชาติ โดยได้ดำเนินกิจกรรมให้คณาจารย์และนักเรียนทุกคนร่วมยืนสงบบิ่ง 1 นาที เพื่อเป็นการรำลึกและส่งแรงจิตอธิษฐานให้เกิดสันติภาพขึ้นในครอบครัว สังคม ประเทศชาติและโลก รวมทั้งถวายเป็นราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในวโรกาสที่พระองค์ทรงพระชนมายุครบ 7 รอบ ในปีนี้

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

โครงการเสียงตามสาย หลากหลายนักอ่าน


         โครงการเสียงตามสายหลากหลายนักอ่าน  เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนหรือบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ได้มีโอกาส ถ่ายทอดสาระความรู้ผ่านเครื่องขยายเสียงในช่วงเช้าและเย็นของทุกวัน เพื่อให้เพื่อนนักเรียน  ผู้ปกครอง  และบุคลากรในโรงเรียนได้รับรู้รับฟัง ข่าวสารที่เป็นประโยชน์  ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้มีความกล้าแสดงออกแล้ว  ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการในการอ่านออกเสียงที่ชัดเจน ถูกอักขระวิธีด้วย

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

โครงการสารวัตรนักเรียน

       โครงการสารวัตรนักเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยใจที่มีคุณธรรมจริยธรรม ในการเสียสละเวลาส่วนตัวช่วยเหลืองานของฝ่ายกิจการนักเรียน ในการตรวจตรา สอดส่อง ดูแลรักษา ความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงเรียน รวมถึงการสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน ทั้งทางด้านระเบียบวินัย  การแต่งกาย   และการใช้คำพูด   นอกจากนี้กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการยังช่วย     สร้างเสริมการทำงานอย่างมีขั้นตอน การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการฝึกระเบียบวินัยความเสียสละให้กับกลุ่มสารวัตรนักเรียนอีกด้วย  

การแต่งเครื่องแบบของโรงเรียน

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

โครงการสภานักเรียน


      โครงการสภานักเรียน เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานอย่างเป็นระบบและมีรูปแบบเชิงบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ ส่งเสริมความคิดก้าวไกลในระบอบประชาธิปไตย เป็นวิธีการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา   โดยทำการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  -  6 ของแต่ละห้องมาทำการจับฉลากตั้งพรรค แล้วให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ให้ได้กรรมการสภานักเรียน    จำนวน     ทั้งสิ้น 21 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักเรียนในโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายใน  และภายนอกโรงเรียน


        กิจกรรมที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2554 ได้แก่
                 1.การจัดบอร์ดเพื่อตอบปัญหาชิงรางวัล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
                 2.การจัดการแข่งขันฟุตบอล รายการ FIFA  CUD ครั้งที่ 2
                 3.การจัดทำรายการโทรทัศน์วงจรปิด CUD  CABLE  TV หรือ TV เด็กสาธิตจุฬา ฯ
                 4.การจัดการแข่งขันฮูลาฮูบ

" ทีม CUD Hollahoop "

" ทีม โปรเจก " 

" ทีม 3/4 และ 3/7 ซุปเปอร์เก่ง " 


 " ทีม แสนสวย เก่งมาก "

 " ทีม CUD Kids "

" ทีม CUD 4/5 "โครงการเส้นทางบุญ

           ชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมไทยที่นับถือศาสนาพุทธทุกวันนี้ นับวันจะยิ่งห่างไกลจากศาสนากันมากขึ้น ศาสนามักจะถูกนำมาเพื่อใช้ในเรื่องของพิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่ ในปีหนึ่ง ๆ เราจะมีโอกาสได้พบเห็นพระภิกษุสงฆ์อย่างใกล้ชิด หรือได้ทำบุญใส่บาตรกับท่านน้อยมากแทบนับจำนวนครั้งได้ ทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ของชาติที่เกิดมา ไม่เข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและไม่มีความซาบซึ้งในพระพุทธศาสนา เพราะพวกเขาขาดโอกาสในการที่จะใกล้ชิดหรือได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน ซึ่งศาสนาพุทธสอนให้มนุษย์รู้จักการให้ การเสียสละ การแบ่งปัน เพื่อลดละกิเลสความอยากมีอยากได้ให้น้อยลง นักเรียนของเรายังขาดโอกาสที่จะได้ฝึกปฏิบัติในส่วนนี้ โครงการเส้นทางบุญจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มส่วนที่ยังขาดหายไป โดยได้มีการนิมนต์พระสงฆ์มาบิณฑบาตภายในโรงเรียน ทุกเช้าวันอังคาร ระหว่างเวลา 06.45–07.15น.    เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนและผู้ปกครองได้มีโอกาสทำบุญใส่บาตรร่วมกัน เป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชนให้คงอยู่สืบต่อไป