วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

โครงการสารวัตรนักเรียน

       โครงการสารวัตรนักเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยใจที่มีคุณธรรมจริยธรรม ในการเสียสละเวลาส่วนตัวช่วยเหลืองานของฝ่ายกิจการนักเรียน ในการตรวจตรา สอดส่อง ดูแลรักษา ความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงเรียน รวมถึงการสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน ทั้งทางด้านระเบียบวินัย  การแต่งกาย   และการใช้คำพูด   นอกจากนี้กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการยังช่วย     สร้างเสริมการทำงานอย่างมีขั้นตอน การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการฝึกระเบียบวินัยความเสียสละให้กับกลุ่มสารวัตรนักเรียนอีกด้วย  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น