วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

โครงการเสียงตามสาย หลากหลายนักอ่าน


         โครงการเสียงตามสายหลากหลายนักอ่าน  เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนหรือบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ได้มีโอกาส ถ่ายทอดสาระความรู้ผ่านเครื่องขยายเสียงในช่วงเช้าและเย็นของทุกวัน เพื่อให้เพื่อนนักเรียน  ผู้ปกครอง  และบุคลากรในโรงเรียนได้รับรู้รับฟัง ข่าวสารที่เป็นประโยชน์  ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้มีความกล้าแสดงออกแล้ว  ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการในการอ่านออกเสียงที่ชัดเจน ถูกอักขระวิธีด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น