วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

โครงการสภานักเรียน


      โครงการสภานักเรียน เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานอย่างเป็นระบบและมีรูปแบบเชิงบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ ส่งเสริมความคิดก้าวไกลในระบอบประชาธิปไตย เป็นวิธีการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา   โดยทำการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  -  6 ของแต่ละห้องมาทำการจับฉลากตั้งพรรค แล้วให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ให้ได้กรรมการสภานักเรียน    จำนวน     ทั้งสิ้น 21 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักเรียนในโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายใน  และภายนอกโรงเรียน


        กิจกรรมที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2554 ได้แก่
                 1.การจัดบอร์ดเพื่อตอบปัญหาชิงรางวัล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
                 2.การจัดการแข่งขันฟุตบอล รายการ FIFA  CUD ครั้งที่ 2
                 3.การจัดทำรายการโทรทัศน์วงจรปิด CUD  CABLE  TV หรือ TV เด็กสาธิตจุฬา ฯ
                 4.การจัดการแข่งขันฮูลาฮูบ

" ทีม CUD Hollahoop "

" ทีม โปรเจก " 

" ทีม 3/4 และ 3/7 ซุปเปอร์เก่ง " 


 " ทีม แสนสวย เก่งมาก "

 " ทีม CUD Kids "

" ทีม CUD 4/5 "ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น